Evenimente

Afla aici ce schimbari au loc la Casa Noastra. In fiecare zi ne preocupa sa fim ma buni pentru clientii nostri.

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – MAGAZIE AUTOMATA/ INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – AUTOMATED WAREHOUSE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Burada Ionel

Telefon: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

2. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentul “MAGAZIE AUTOMATA” pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

3. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Casa Noastra SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona active corporale – magazie inteligenta ce vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata.

Magazia automata 

Magaziile automate reprezinta un sistem de stocare pe verticala in mod automat. 

Avantajele folosirii unui astfel de sistem sunt: 

 • optimizarea spatiului ocupat, 
 • marirea capacitatii de stocare avand o amprenta mai mica la sol, 
 • creaza un mod de lucru ergonomic, 
 • bunurile sunt stocate intr-un spatiu inchis, 
 • creste viteza de lucru.

5. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 2.678.940 LEI (fara TVA) echivalentul a 540.000 euro, la cursul BNR valabil in data de 18.05.2023  (1 EURO =4,9610 LEI).

Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

6. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentului: 8 luni de la comanda ferma.

7. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa proiect807@casanoastra.ro , sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj.  Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

8. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 31 mai 2023, ora 17.00.

9. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact: 

Persoana de contact: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL 

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Burada Ionel

Phone: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase the “Automated Warehouse” equipment in order to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 1. APPLIED PROCEDURE 

The assignment of the supply contract shall be performed according to the internal procedure of Casa Noastra SRL. The criterion for assigning the contract is represented by the most advantageous tender from a technical and economic point of view, to be applied to all tenders that meet the minimum qualification requirements provided for in the documentation of the tender. 

 1. SUBJECT OF THE CONTRACT

To achieve the objectives of the funded project, we will acquire corporeal assets – Automated Warehouse which will ensure all the conditions for the activity to perform at optimal parameters and under high efficiency conditions.

Automated Warehouse 

Automatic warehouses represent a vertical storage system in automatic mode.

The advantages of using such a system are:

 • optimization of the occupied space,
 • increasing the storage capacity by having a smaller footprint on the ground,
 • creates an ergonomic way of working,
 • the goods are stored in a closed space,
 • increases work speed
 1. ESTIMATED VALUE

The estimated value of the acquisition is: 2.678.940 LEI (without VAT) equivalent to 540.000 Euro, at BNR exchange rate available on May 18 th, 2023 (1 EUR = 4,9610 LEI).

The agreed price is fixed and cannot be adjusted.

 1. EQUIPMENT DELIVERY DATE

After the assignment of the contract, a supply contract shall be signed, which shall stipulate de equipment delivery date: 8 months from the firm order.

 1. SUBMISSION OF TENDERS

The documentation considered by the prospective bidders in the performance of the tender may be required via email at the address proiect807@casanoastra.ro, or picked up from the applicant’s headquarters, respectively: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County. Tenders shall be submitted in original copy, personally, at the applicant’s registry or shall be sent via post/courier in a sealed envelope to the applicant’s headquarters.

The rest of the communication between prospective bidders and the applicant shall be made in writing, via email. 

 1. DEDLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS

The deadline for submission of tenders: may 31th, 2023, 17.00 o`clock.

 1. ADDITIONAL INFORMATION

Any additional information regarding this procedure may be requested from the applicant’s headquarters or from the following contact data:

Contact person: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

Proiectul „CONSTRUIRE IMOBILE S+P+15 CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEXE ȘI COMPLEMENTARE: BIROURI, SERVICII, SPAȚII COMERCIALE – LOCURI DE PARCARE, ADĂPOSTURI A.L.A. ȘI SPAȚII TEHNICE LA SUBSOL”

S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L. prin Cherciu Ștefan, titular al proiectului “CONSTRUIRE IMOBILE S+P+15 CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEXE ȘI COMPLEMENTARE: BIROURI, SERVICII, SPAȚII COMERCIALE – LOCURI DE PARCARE, ADĂPOSTURI A.L.A. ȘI SPAȚII TEHNICE LA SUBSOL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE IMOBILE S+P+15 CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEXE ȘI COMPLEMENTARE: BIROURI, SERVICII, SPAȚII COMERCIALE – LOCURI DE PARCARE, ADĂPOSTURI A.L.A. ȘI SPAȚII TEHNICE LA SUBSOL”, propus a fi amplasat în Mun. Craiova, str. Sărarilor, nr. 49A.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș, nr.1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Data: 05.05.2023

Proiectul „CONSTRUIRE IMOBILE S+P+15 CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEXE ȘI COMPLEMENTARE: BIROURI, SERVICII, SPAȚII COMERCIALE – LOCURI DE PARCARE, ADĂPOSTURI A.L.A. ȘI SPAȚII TEHNICE LA SUBSOL”

S.C. CASA NOASTRA S.R.L. prin Cherciu Ștefan anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE IMOBILE S+P+15 CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEXE ȘI COMPLEMENTARE: BIROURI, SERVICII, SPAȚII COMERCIALE – LOCURI DE PARCARE, ADĂPOSTURI A.L.A. ȘI SPAȚII TEHNICE LA SUBSOL” propus a fi amplasat în Mun. Craiova, str. Sărarilor, nr. 49A.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareș, nr.1, de luni până joi, între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rareș, nr.1, Craiova.

Data: 28.02.2023

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – MAGAZIE AUTOMATA/ INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – AUTOMATED WAREHOUSE

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Burada Ionel

Telefon: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentul “MAGAZIE AUTOMATA” pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 1. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Casa Noastra SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona active corporale – magazie inteligenta ce vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata.

Magazia automata

Magaziile automate reprezinta un sistem de stocare pe verticala in mod automat.

Avantajele folosirii unui astfel de sistem sunt:

 • optimizarea spatiului ocupat,
 • marirea capacitatii de stocare avand o amprenta mai mica la sol,
 • creaza un mod de lucru ergonomic,
 • bunurile sunt stocate intr-un spatiu inchis,
 • creste viteza de lucru.
 1. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 2.652.210 LEI (fara TVA) echivalentul a 540.000 euro, la cursul BNR valabil in data de 23.02.2023  (1 EURO =4,9115  LEI).).

Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

 1. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentului: 8 luni de la comanda ferma.

 1. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa proiect807@casanoastra.ro , sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj.  Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

 1. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 09 martie 2023, ora 17.00.

 1. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact:

Persoana de contact: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Burada Ionel

Phone: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase the “Automated Warehouse” equipment in order to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 1. APPLIED PROCEDURE

The assignment of the supply contract shall be performed according to the internal procedure of Casa Noastra SRL. The criterion for assigning the contract is represented by the most advantageous tender from a technical and economic point of view, to be applied to all tenders that meet the minimum qualification requirements provided for in the documentation of the tender.

 1. SUBJECT OF THE CONTRACT

To achieve the objectives of the funded project, we will acquire corporeal assets – Automated Warehouse which will ensure all the conditions for the activity to perform at optimal parameters and under high-efficiency conditions.

Automated Warehouse

Automatic warehouses represent a vertical storage system in automatic mode.

The advantages of using such a system are:

 • optimization of the occupied space,
 • increasing the storage capacity by having a smaller footprint on the ground,
 • creates an ergonomic way of working,
 • the goods are stored in a closed space,
 • increases work speed
 1. ESTIMATED VALUE

The estimated value of the acquisition is: 2.652.210  LEI (without VAT) equivalent to 540.000 Euro, at BNR exchange rate available on February 23 th, 2023 (1 EUR = 4,9115 LEI).

The agreed price is fixed and cannot be adjusted.

 1. EQUIPMENT DELIVERY DATE

After the assignment of the contract, a supply contract shall be signed, which shall stipulate de equipment delivery date: 8 months from the firm order.

 1. SUBMISSION OF TENDERS

The documentation considered by the prospective bidders in the performance of the tender may be required via email at the address proiect807@casanoastra.ro, or picked up from the applicant’s headquarters, respectively: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County. Tenders shall be submitted in original copy, personally, at the applicant’s registry or shall be sent via post/courier in a sealed envelope to the applicant’s headquarters.

The rest of the communication between prospective bidders and the applicant shall be made in writing, via email.

 1. DEADLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS

The deadline for submission of tenders: march 09th, 2023, at 17.00 o`clock.

 1. ADDITIONAL INFORMATION

Any additional information regarding this procedure may be requested from the applicant’s headquarters or from the following contact data:

Contact person: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

Proiectul „Extindere corp C1, construire copertina pe structura metalica, construire clădire birouri și vestiare, platforma betonata”

S.C CASA NOASTRA S.R.L, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “ Extindere corp C1, construire copertina pe structura metalica, construire clădire birouri și vestiare, platforma betonata ”, propus a fi amplasat in comuna Pielesti, str. Calea Bucuresti (T80, P1 lot 1/3/1, lot 1/3/2), nr. 113 A, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, in zilelel de luni-joi intre orele 8,00 – 16,30 si vineri intre orele 8,00 – 14,00 precum si la urmatoarea adresa de intrenet  http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru protectia Mediului Dolj.

Proiectul „Extindere corp C1, construire copertina pe structura metalica, construire clădire birouri și vestiare, platforma betonata”

S.C. CASA NOASTRA S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ” Extindere corp C1, construire copertina pe structura metalica, construire clădire birouri și vestiare, platforma betonata ”, propus a fi amplasat in comuna Pielesti, str. Calea Bucuresti (T80, P1 lot 1/3/1, lot 1/3/2), nr. 113 A, jud. Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1 si la sediul S.C. CASA NOASTRA SRL, comuna Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 113, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00 – 16,00 si vineri intre orele 8,00-14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1.

Proiectul „Desfiintare corpuri C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19 și aducere teren la starea initiala”

S.C. CASA NOASTRA S.R.L., titular al proiectului  „Desfiintare corpuri C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19 și aducere teren la starea initiala”, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Desfiintare corpuri C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19 și aducere teren la starea initiala”  propus a fi amplasat in Municipiul Craiova, str. Dacia, nr. 155,  jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni – joi, intre orele 8,00-16,30 și vineri intre orele 8,00 – 14,00 precum și la următoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Dolj.

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – LINIE PRODUCTIE TAMPLARIE DE ALUMINIU / INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – ALUMINUM CARPENTRY PRODUCTION LINE

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Mihăiță Șerban

Telefon: 0799103378

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentele aferente “LINIE PRODUCTIE TAMPLARIE DE ALUMINIU” pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 

 1. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Casa Noastra SRL.

Criteriul de atribuire al contractului este oferta ce prezinta pretul cel mai scazut, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona active corporale – LINIE PRODUCTIE TAMPLARIE DE ALUMINIU ce va asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata.

Productia de aluminiu este compusa din mai multe zone astfel:

 • zona sertizare;
 • zona stocare cercevea;
 • zona stocare toc;
 • zona manipulare cercevea;
 • zona stocare sticla;
 • zona calare sticla;
 • zona ambalare cercevea;
 • zona imperechere;
 • zona stocare piese imperecheate;
 • zona ambalare piese;
 • zona asamblare cercevea culisanta;
 • zona ambalare toc culisanta;
 • zona gestiune productie.

Rolul echipamentelor este de a imbina, echipa, imperechea si ambala ferestre si culisante usoare din aluminiu.

Echipamentele sunt conectate prin intermediul unui sistem de transport automat si semiautomat care reduce posibilitatea deteriorarii pieselor prin manipulare.

Stocarea si sortarea subansamblelor si pieselor finite se realizeaza cu ajutorul unor buffere ce asigura uniformizarea fluxului de lucru.

Ca urmare, sunteti invitati sa depuneti oferta dumneavoastra si datele dumneavoastra de identificare pentru echipamentele solicitate. Oferta trebuie sa respecte cerintele minimale solicitate (sau echivalente) prin Specificatiile Tehnice si prezenta documentatie.

 

 1. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 27.194.433,78 LEI (fara TVA) echivalentul a 5.497.490 euro, la cursul BNR valabil in data de 25.10.2021 (1 EURO = 4,9467 LEI).

Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

 

 1. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentului: 12 luni de la comanda ferma respectiv 17 luni de la comanda ferma, conform graficului de livrare din documentatia de ofertare.

 

 1. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa proiect807@casanoastra.ro, sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj.  Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

 

 1. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 15.11.2021, ora 17.00.

 

 1. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact:

Persoana de contact: Mihăiță Șerban

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Mihăiță Șerban

Phone: 0799103378

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

 1. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase the “ALUMINUM CARPENTRY PRODUCTION LINE” equipment in order to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 

 1. APPLIED PROCEDURE

The award of the supply contract will be made according to the internal procedure of Casa Noastra SRL.

The contract award criterion is the bid with the lowest price, applicable to all bids that meet the minimum qualification requirements provided in the bid documentation.

 

 1. SUBJECT OF THE CONTRACT

To achieve the objectives of the funded project, we will acquire corporeal assets – ALUMINUM CARPENTRY PRODUCTION LINE that will ensure all the conditions for carrying out the activity at the optimal parameters and in conditions of high efficiency.

Aluminum production is composed of several areas as follows:

 • crimping area;
 • sash storage area;
 • frame storage area;
 • sash handling area;
 • glass storage area;
 • sash glazing area;
 • sash wrapping area;
 • pairing area;
 • paired parts storage area;
 • parts wrapping area;
 • sliding doors assembling area;
 • sliding doors frame wrapping area;
 • production management area.

The role of the equipment is to join, equip, pair and wrap light aluminum windows and light sliding doors.

The equipment is connected by means of an automatic and semi-automatic transport system that reduces the possibility of damage to the parts by handling.

The storage and sorting of subassemblies and finished parts is done with the help of buffers that ensure the uniformity of the workflow.

As a result, you are invited to submit your offer and your identification data for the requested equipment. The offer must meet the minimum required (or equivalent) requirements through the Technical Specifications and this documentation.

 

 1. ESTIMATED VALUE

The estimated value of the acquisition is: 27.194.433,78  LEI (without VAT) equivalent to 5.497.490,00  EURO (without VAT), at BNR exchange rate available on October 25th (1 EUR = 4,9467 LEI)

The agreed price is fixed and can no longer be adjusted.

 

 1. DATE OF DELIVERY OF THE EQUIPMENT

Following the award of the contract, a supply contract will be signed which will stipulate the delivery date of the equipment: 12 months from the firm order, respectively 17 months from the firm order, according to the delivery schedule from the tender documentation.

 

 1. PRESENTATION OF OFFERS

The documentation that must be taken into account by the potential bidders for the realization of the offer can be requested by e-mail at the address projet807@casanoastra.ro, or can be picked up from the applicant’s headquarters, respectively: Pielesti Village, Pielesti Commune, Calea Bucuresti no. 113, Dolj county. The offers will be submitted in an original, personal copy, at the applicant’s registry or will be sent by mail / courier in a sealed envelope at the applicant’s premises.

The rest of the communications between the potential bidder and the applicant will be made in writing, by email.

 

 1. DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS

Deadline for submission of bids: November 15th, 17.00 o’clock.

 

 1. ADDITIONAL INFORMATION

Any additional information regarding this procedure can be requested from the applicant’s registered office or at the following contact details:

Contact: Mihăiță Șerban

Email: proiect807@casanoastra.ro

ERATA LA INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – LINIE ASAMBLARE BARIERA TERMICA SI MASINA DE APLICARE FOLIE DE PROTECTIE / ERRATA TO INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – THERMAL BREAK ASSEMBLY LINE WITH TAPING MACHINE

Referitor la procedura de “ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – LINIE ASAMBLARE BARIERA TERMICA SI MASINA DE APLICARE FOLIE DE PROTECTIE” lansata in data de 07.06.2021, va comunicam ca prin prezenta erata se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana la data de 18.06.2021, ora 12:00.

 

Data: 14.06.2021

 

CASA NOASTRA SRL

REPREZENTATĂ DE: IULICA DRAGHICI

Imputernicit

Regarding the procedure for “CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – THERMAL BREAK ASSEMBLY LINE WITH TAPING MACHINE” launched on the 07.06.2021, we inform you that this errata extends the deadline for submitting bids until 18.06.2021, 12:00.

 

Date: 14.06.2021

 

CASA NOASTRA SRL

REPRESENTED BY: IULICA DRAGHICI

Authorized

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – LINIE ASAMBLARE BARIERA TERMICA SI MASINA DE APLICARE FOLIE DE PROTECTIE / INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – THERMAL BREAK ASSEMBLY LINE WITH TAPING MACHINE

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Burada Ionel

Telefon: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentele “LINIE ASAMBLARE BARIERA TERMICA SI MASINA DE APLICARE FOLIE DE PROTECTIE” pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 1. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Casa Noastra SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona active corporale – magazie inteligenta ce vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata.

Rolul echipamentului este de a uni unul sau mai multe semiprofile cu bariera termica prin sertizare. 

Bariera termica reduce conductivitatea termica intre exteriorul si interiorul ferestrei/usii din aluminiu astfel inca sa scada riscul de aparitie al condensului si coeficientul de transfer termic.

In interiorul unor canale dedicate de pe fiecare semiprofil se realizeaza, cu ajutorul unor role speciale, zimti ce au rolul de a mari rigiditatea. In aceste canale se introduce in mod automat bariera termica (poliamida) care apoi se sertizeaza prin blocarea in canalele dedicate rezultand profilul final.

Folia de protectie se aplica pe exteriorul profilelor prin trecerea succesiva a acestora prin masina de aplicat cu scopul de a le proteja impotriva deteriorarilor aparute in timpul proceselor de productie si montaj.

Ca urmare, sunteti invitati sa depuneti oferta dumneavoastra si datele dumneavoastra de identificare pentru echipamentele solicitate. Oferta trebuie sa respecte cerintele minimale solicitate (sau echivalente) prin Specificatiile Tehnice si prezenta documentatie.

 1. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 3.445.960 LEI (fara TVA) echivalentul a 700.000 euro, la cursul BNR valabil in data de 07.06.2021  (1 EURO = 4,9228  LEI).

Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

 1. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentului: 6 luni de la comanda ferma.

 1. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa proiect807@casanoastra.ro , sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj.  Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

 1. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 15.06.2021, ora 12.00.

 1. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact: 

Persoana de contact: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL 

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Burada Ionel

Phone: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase the “Automated Warehouse” equipment in order to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 1. APPLIED PROCEDURE 

The assignment of the supply contract shall be performed according to the internal procedure of Casa Noastra SRL. The criterion for assigning the contract is represented by the most advantageous tender from a technical and economic point of view, to be applied to all tenders that meet the minimum qualification requirements provided for in the documentation of the tender. 

 1. SUBJECT OF THE CONTRACT

To achieve the objectives of the funded project, we will acquire corporeal assets – THERMAL BREAK ASSEMBLY LINE WITH TAPING MACHINE which will ensure all the conditions for the activity to perform at optimal parameters and under high efficiency conditions.

The equipment’s goal is to assemble one or more semi-profiles with the thermal barrier.

The thermal barrier reduces the thermal conductivity between the exterior and the interior of the aluminium window/door with the scope of reducing the risk of condensation and reducing the thermal transfer coefficient.

Inside dedicated grooves that are previously knurled for higher grip, the thermal barrier is introduced (polyamide) which is then crimped to make the final profile.

The protective tape is applied on the exterior of the profiles by successively passing them through the taping machine. The goal is to protect the profiles against damage during the production process or the montage.

As a result, you are invited to submit your offer and your identification data for the requested equipment. The offer must meet the minimum required (or equivalent) requirements through the Technical Specifications and this documentation.

 1. ESTIMATED VALUE

The estimated value of the acquisition is: 3.445.960 LEI (without VAT) equivalent to 700.000 Euro, at BNR exchange rate available on June 7th, 2021 (1 EUR = 4,9228 LEI)

The agreed price is fixed and cannot be adjusted.

 1. EQUIPMENT DELIVERY DATE

After the assignment of the contract, a supply contract shall be signed, which shall stipulate de equipment delivery date: 6 months from the firm order.

 1. SUBMISSION OF TENDERS

The documentation considered by the prospective bidders in the performance of the tender may be required via email at the address proiect807@casanoastra.ro, or picked up from the applicant’s headquarters, respectively: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County. Tenders shall be submitted in original copy, personally, at the applicant’s registry or shall be sent via post/courier in a sealed envelope to the applicant’s headquarters.

The rest of the communication between prospective bidders and the applicant shall be made in writing, via email.

 1. DEDLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS

The deadline for submission of tenders: June 15th, 2021, 12.00.

 1. ADDITIONAL INFORMATION

Any additional information regarding this procedure may be requested from the applicant’s headquarters or from the following contact data:

Contact person: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – STATIE COMPRESOARE
/ INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – COMPRESSOR STATION

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Mihăiță Șerban

Telefon: 0799103378

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentele “STATIE COMPRESOARE” pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 1. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Casa Noastra SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona active corporale – STATIE COMPRESOARE ce vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata.

Echipamentul este o statie de producere a aerului comprimat echipata complet, de la compresoare, pana la distribuitorul de aer comprimat la care se va racorda instalatia de furnizare a halei de productie. Deoarece echipamentele care se vor instala in hala de productie au nevoie de o calitate buna a aerului comprimat pentru a functiona, statia de producere a aerului comprimat va trebui sa indeplineasca cerintele minime de calitate, descrise in specificatiile tehnice, pentru o functionare corespunzatoare a echipamentelor care se vor instala in hala de productie.

Ca urmare, sunteti invitati sa depuneti oferta dumneavoastra si datele dumneavoastra de identificare pentru echipamentele solicitate. Oferta trebuie sa respecte cerintele minimale solicitate (sau echivalente) prin Specificatiile Tehnice si prezenta documentatie.

 1. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 507.233,80 LEI (fara TVA) echivalentul a 103.000 euro, la cursul BNR valabil in data de 26.05.2021  (1 EURO = 4,9246  LEI).

Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

 1. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentului: 2.5 luni de la comanda ferma.

 1. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa proiect807@casanoastra.ro, sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj.  Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

 1. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 08.06.2021, ora 12.00.

 1. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact: 

Persoana de contact: Mihăiță Șerban

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL 

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Mihăiță Șerban

Phone: 0799103378

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase the “COMPRESSOR STATION” equipment in order to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 1. APPLIED PROCEDURE 

The assignment of the supply contract shall be performed according to the internal procedure of Casa Noastra SRL. The criterion for assigning the contract is represented by the most advantageous tender from a technical and economic point of view, to be applied to all tenders that meet the minimum qualification requirements provided for in the documentation of the tender. 

 1. SUBJECT OF THE CONTRACT

To achieve the objectives of the funded project, we will acquire corporeal assets – COMPRESSOR STATION which will ensure all the conditions for the activity to perform at optimal parameters and under high efficiency conditions.

The equipment is a fully equipped compressed air production station, from the compressors, to the compressed air distributor to which the production hall supply installation will be connected.

Because the equipment to be installed in the production hall needs a good quality of compressed air to operate, the compressed air production station will have to meet the minimum quality requirements, described in the technical specifications, for a proper operation of the equipment that will be installed in the production hall.

As a result, you are invited to submit your offer and your identification data for the requested equipment. The offer must meet the minimum required (or equivalent) requirements through the Technical Specifications and this documentation.

 1. ESTIMATED VALUE

The estimated value of the acquisition is: 507.233,80 LEI (without VAT) equivalent to 103.000 Euro, at BNR exchange rate available on May 26th, 2021 (1 EUR = 4,9246 LEI)

The agreed price is fixed and cannot be adjusted.

 1. EQUIPMENT DELIVERY DATE

After the assignment of the contract, a supply contract shall be signed, which shall stipulate de equipment delivery date: 2.5 months from the firm order.

 1. SUBMISSION OF TENDERS

The documentation considered by the prospective bidders in the performance of the tender may be required via email at the address proiect807@casanoastra.ro, or picked up from the applicant’s headquarters, respectively: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County. Tenders shall be submitted in original copy, personally, at the applicant’s registry or shall be sent via post/courier in a sealed envelope to the applicant’s headquarters.

The rest of the communication between prospective bidders and the applicant shall be made in writing, via email.

 1. DEDLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS

The deadline for submission of tenders: June 08th, 2021, 12.00.

 1. ADDITIONAL INFORMATION

Any additional information regarding this procedure may be requested from the applicant’s headquarters or from the following contact data:

Contact person: Mihăiță Șerban

Email: proiect807@casanoastra.ro

ERATA LA – INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – LINIE ASAMBLARE BARIERA TERMICA SI MASINA DE APLICARE FOLIE DE PROTECTIE / ERRATA TO – INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – THERMAL BREAK ASSEMBLY LINE WITH TAPING MACHINE

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Burada Ionel

Telefon: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentele “LINIE ASAMBLARE BARIERA TERMICA SI MASINA DE APLICARE FOLIE DE PROTECTIE” pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 1. PROCEDURA APLICATA

In cuprinsul INVITATIEI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – LINIE ASAMBLARE BARIERA TERMICA SI MASINA DE APLICARE FOLIE DE PROTECTIE si a documentatiei de ofertare achizitie aferenta, termenul limita pentru depunerea ofertelor va fi: 26.04.2021, ora 17.00.

CASA NOASTRA SRL
REPREZENTATĂ DE: IULICA DRAGHICI

Imputernicit

 1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL 

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Burada Ionel

Phone: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase the “Automated Warehouse” equipment in order to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 1. APPLIED PROCEDURE 

In the contents of the INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – THERMAL BREAK ASSEMBLY LINE WITH TAPING MACHINE and of the related acquisition offer documentation, the deadline for submitting the offers will be April 26th, 2021, 17.00.

CASA NOASTRA SRL
REPRESENTED BY: IULICA DRAGHICI

Authorized

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – LINIE ASAMBLARE BARIERA TERMICA SI MASINA DE APLICARE FOLIE DE PROTECTIE / INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – THERMAL BREAK ASSEMBLY LINE WITH TAPING MACHINE

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Burada Ionel

Telefon: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentele “LINIE ASAMBLARE BARIERA TERMICA SI MASINA DE APLICARE FOLIE DE PROTECTIE” pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 1. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Casa Noastra SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona active corporale – magazie inteligenta ce vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata.

Rolul echipamentului este de a uni unul sau mai multe semiprofile cu bariera termica prin sertizare. 

Bariera termica reduce conductivitatea termica intre exteriorul si interiorul ferestrei/usii din aluminiu astfel inca sa scada riscul de aparitie al condensului si coeficientul de transfer termic.

In interiorul unor canale dedicate de pe fiecare semiprofil se realizeaza, cu ajutorul unor role speciale, zimti ce au rolul de a mari rigiditatea. In aceste canale se introduce in mod automat bariera termica (poliamida) care apoi se sertizeaza prin blocarea in canalele dedicate rezultand profilul final.

Folia de protectie se aplica pe exteriorul profilelor prin trecerea succesiva a acestora prin masina de aplicat cu scopul de a le proteja impotriva deteriorarilor aparute in timpul proceselor de productie si montaj.

Ca urmare, sunteti invitati sa depuneti oferta dumneavoastra si datele dumneavoastra de identificare pentru echipamentele solicitate. Oferta trebuie sa respecte cerintele minimale solicitate (sau echivalente) prin Specificatiile Tehnice si prezenta documentatie.

 1. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 3.445.960  LEI (fara TVA) echivalentul a 700.000 euro, la cursul BNR valabil in data de 09.04.2021  (1 EURO = 4,9228  LEI).

Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

 1. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentului: 6 luni de la comanda ferma.

 1. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa proiect807@casanoastra.ro , sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj.  Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

 1. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 20.04.2021, ora 12.00.

 1. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact: 

Persoana de contact: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL 

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Burada Ionel

Phone: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase the “Automated Warehouse” equipment in order to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 1. APPLIED PROCEDURE 

The assignment of the supply contract shall be performed according to the internal procedure of Casa Noastra SRL. The criterion for assigning the contract is represented by the most advantageous tender from a technical and economic point of view, to be applied to all tenders that meet the minimum qualification requirements provided for in the documentation of the tender. 

 1. SUBJECT OF THE CONTRACT

To achieve the objectives of the funded project, we will acquire corporeal assets – THERMAL BREAK ASSEMBLY LINE WITH TAPING MACHINE which will ensure all the conditions for the activity to perform at optimal parameters and under high efficiency conditions.

The equipment’s goal is to assemble one or more semi-profiles with the thermal barrier.

The thermal barrier reduces the thermal conductivity between the exterior and the interior of the aluminium window/door with the scope of reducing the risk of condensation and reducing the thermal transfer coefficient.

Inside dedicated grooves that are previously knurled for higher grip, the thermal barrier is introduced (polyamide) which is then crimped to make the final profile.

The protective tape is applied on the exterior of the profiles by successively passing them through the taping machine. The goal is to protect the profiles against damage during the production process or the montage.

As a result, you are invited to submit your offer and your identification data for the requested equipment. The offer must meet the minimum required (or equivalent) requirements through the Technical Specifications and this documentation.

 1. ESTIMATED VALUE

The estimated value of the acquisition is: 3.445.960  LEI (without VAT) equivalent to 700.000 Euro, at BNR exchange rate available on April  09th, 2021 (1 EUR = 4,9228 LEI)

The agreed price is fixed and cannot be adjusted.

 1. EQUIPMENT DELIVERY DATE

After the assignment of the contract, a supply contract shall be signed, which shall stipulate de equipment delivery date: 6 months from the firm order.

 1. SUBMISSION OF TENDERS

The documentation considered by the prospective bidders in the performance of the tender may be required via email at the address proiect807@casanoastra.ro, or picked up from the applicant’s headquarters, respectively: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County. Tenders shall be submitted in original copy, personally, at the applicant’s registry or shall be sent via post/courier in a sealed envelope to the applicant’s headquarters.

The rest of the communication between prospective bidders and the applicant shall be made in writing, via email. 

 1. DEDLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS

The deadline for submission of tenders: April 20th, 2021, 12.00.

 1. ADDITIONAL INFORMATION

Any additional information regarding this procedure may be requested from the applicant’s headquarters or from the following contact data:

Contact person: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

ERATA LA – INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – CENTRE DEBITARE-PRELUCRARE PROFILE / ERRATA TO – INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – CUTTING AND PROCESSING MACHINES

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Burada Ionel

Telefon: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze sapte centre de debitare-prelucrare profile pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 

 1. In cuprinsul INVITATIEI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – CENTRE DEBITARE-PRELUCRARE PROFILE si a documentatiei de ofertare achizitie aferenta, termenul limita pentru depunerea ofertelor va fi: 10.03.2021, ora 17.00.
 1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL 

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Burada Ionel

Phone: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

 1. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase seven  cutting and processing machines to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 

 1. In the contents of the INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – CUTTING AND PROCESSING MACHINES and of the related acquisition offer documentation, the deadline for submitting the offers will be March 10th, 2021, 17.00.

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – CENTRE DEBITARE-PRELUCRARE PROFILE / INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – CUTTING AND PROCESSING MACHINES

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Burada Ionel

Telefon: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze sapte centre de debitare-prelucrare profile pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 

 1. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Casa Noastra SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona active corporale – centre de debitare-prelucrare profile ce vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata.

Centrele pentru debitarea si prelucrarea profilelor din Aluminiu sunt echipamente complexe care au un rol esential in livrarea unui produs final de calitate.

In corelare cu capacitatea si diversitatea procesului de productiei a fost definit un necesar de 7 echipamente dupa cum urmeaza:

 • un echipament pentru a deservi zona de productie usi de intrare;
 • un echipament pentru a deservi zona de productie usi culisante;
 • un echipament pentru debitatrea profilelor complementare;
 • patru echipamente pentru a deserve zona de productie ferestre.

Urmatoarele tipuri de operatii sunt necesare a fi afectuate  pentru un profil din aluminiu:

 • debitare in unghi de  45° respectiv 90°;
 • prelucrare la nivelul profilului a diferitelor forme denumite operatii;
 • frezare la capete pentru  profilele din aluminiu;

Componentele principale ale unui echipament pentru debitare si prelucrare sunt urmatoarele:

 • zona de alimentare cu profile
 • zona pentru debitare si prelucare profile
 • zona de descarcare profile
 • calculator de proces si elemenente de comanda si executie mecanica in camp

Prinderea profilelor, operatiile de fixare , precum si operatiile pentru debitare-prelucrare profile se vor executa in mod automat.

Alimentarea cu profile pe banda  precum si descarcarea profilelor sunt operatii care se vor efectua in mod manual.

 

 1. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 20.966.547,80 LEI (fara TVA) echivalentul a 4.301.095 EURO (fara TVA), la cursul BNR valabil in data de 22.02.2021  (1 EURO = 4,8747  LEI).

Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

 

 1. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentului: maxim 6 luni de la de la data primirii Comenzii Ferme.

Pentru echipamentul ce deserveste zona de productie usi de intrare, termenul de livrare solicitat de beneficiar este luna octombrie 2021.

 

 1. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa proiect807@casanoastra.ro, sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj.  Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

 

 1. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 05.03.2021, ora 12.00.

 

 1. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact: 

Persoana de contact: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL 

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Burada Ionel

Phone: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

 1. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase seven  cutting and processing machines to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 

 1. APPLIED PROCEDURE 

The assignment of the supply contract shall be performed according to the internal procedure of Casa Noastra SRL. The criterion for assigning the contract is represented by the most advantageous tender from a technical and economic point of view, to be applied to all tenders that meet the minimum qualification requirements provided for in the documentation of the tender. 

 

 1. SUBJECT OF THE CONTRACT

To achieve the objectives of the funded project, we will acquire corporeal assets – Cutting and processing machines which will ensure all the conditions for the activity to perform at optimal parameters and under high efficiency conditions.

Cutting and processing machines for aluminium profiles are complex Equipment  with a key role in quality final profile delivering.

According with process production  capacity and variety has been defined a necessary of 7 equipment as follows:

 • one equipment for entrance doors production area ;
 • one equipment for sliding doors production area;
 • one equipment for cutting complementary profiles;
 • for equipment for windows production area ;

 

Following types of operations are required in production for aluminium profiles:

 • cutting at an angle of 45° and 90°;
 • processing different shapes called operations on the profiles;
 • milling on the profiles ends;

 

The main components for a cutting and processing machine are as follows:

 • infeed area;
 • cutting and processing area
 • outfeed area;
 • process computer and control field and mechanical elements;

 

Clamping and fixing the profiles as well as cutting and processing operations shall be carried out automatically.

Loading and unloading profiles will be carried out manually.

 

 1. ESTIMATED VALUE

The estimated value of the acquisition is: 20.966.547,80 LEI (without VAT) equivalent to 4.301.095 EURO (without VAT), at BNR exchange rate available on February 22th, 2021 (1 EUR = 4.8747 LEI)

The agreed price is fixed and cannot be adjusted.

 

 1. EQUIPMENT DELIVERY DATE

After the assignment of the contract, a supply contract shall be signed, which shall stipulate de equipment delivery date: maximum 6 months from the date of receiving of the Firm Order.

For the equipment that serves the production area of entrance doors, the delivery term is October 2021.

 

 1. SUBMISSION OF TENDERS

The documentation considered by the prospective bidders in the performance of the tender may be required via email at the address proiect807@casanoastra.ro, or picked up from the applicant’s headquarters, respectively: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County. Tenders shall be submitted in original copy, personally, at the applicant’s registry or shall be sent via post/courier in a sealed envelope to the applicant’s headquarters.

The rest of the communication between prospective bidders and the applicant shall be made in writing, via email. 

 

 1. DEDLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS

The deadline for submission of tenders: March 05th, 2021, 12.00.

 

 1. ADDITIONAL INFORMATION

Any additional information regarding this procedure may be requested from the applicant’s headquarters or from the following contact data:

Contact person: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE LUCRARI DE CONSTRUCTII PENTRU EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE TAMPLARIE DIN PROFILE DE ALUMINIU DE CATRE CASA NOASTRA SRL PRIN CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE TAMPLARIE ALUMINIU, VOPSITORIE, SISTEM DEPOZITARE PROFILE ALUMINIU AUTOMATIZAT, COPERTINA METALICA IN COMUNA PIELESTI, JUDETUL DOLJ

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Burada Ionel

Telefon: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Obiectivul proiectului îl reprezintă extinderea capacității de producție a tâmplăriei din aluminiu asigurând crearea de noi locuri de muncă, respectarea egalității de șanse, cu finalitate în dezvoltarea economică regională și creșterea durabilă a zonei în care se vor desfășura activitățile proiectului.

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze lucrari de constructii si echipamente si utilaje tehnologice aferente constructiilor pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 1. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Casa Noastra SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona lucrari de constructii si echipamente si utilaje tehnologice aferente constructiilor pentru extinderea capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica in Comuna Pielesti, Judetul Dolj.

 1. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 22.040.000,00 lei (fara TVA).

Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

 1. TERMENUL DE EXECUTIE AL LUCRARILOR

Termenul de executie al lucrarilor este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

Partile pot stabili prelungirea termenului de executie a lucrarilor, prin incheierea unui act aditional, daca perioada de implementare a proiectului de prelungeste.

 1. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa proiect807@casanoastra.ro, sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj.  Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

 1. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 02.03.2021, ora 12.00.

 1. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact: 

Persoana de contact: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

ERATA LA Invitatie de participare la procedura de achizitie pentru active corporale – magazie inteligenta / ERRATA TO Invitation to the procedure for corporeal assets acquisition – automated earehouse

 

1.     INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Burada Ionel

Telefon: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

2.     INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentul “MAGAZIE INTELIGENTA” pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 

3.     In cuprinsul INVITATIEI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – MAGAZIE INTELIGENTA si a documentatiei de ofertare achizitie aferenta, termenul limita pentru depunerea ofertelor va fi: 15.01.2021, ora 17.00 avand in vedere solicitarea de prelungire primita in data de 21.12.2020.

1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Burada Ionel

Phone: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

2. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase the “Automated Warehouse” equipment in order to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 

3.     In the contents of the INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – AUTOMATED WAREHOUSE and of the related acquisition offer documentation, the deadline for submitting the offers will be January 15th, 2021, 17.00 due to the extension request received on 21.12.2020.

Invitatie de participare la procedura de achizitie pentru active corporale – magazie inteligenta / Invitation to the procedure for corporeal assets acquisition – automated earehouse

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ACTIVE CORPORALE – MAGAZIE INTELIGENTA

 

1.     INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Burada Ionel

Telefon: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

2.     INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentul “MAGAZIE INTELIGENTA” pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 

3.     PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Casa Noastra SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

 

4.     OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona active corporale – magazie inteligenta ce vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata.

Magazia inteligenta pentru depozitare este un echipament complex format din urmatoarele componente:

–          Zona depozitare paleti cu profile

–          Unitate principala de manipulare

–          Unitate secundara de manipulare pentru deservire vopsitorie

–          Sistem de manipulare in zona de deservire centre debitare-prelucrare

–          Statie dubla pentru incarcare materiale

–          Statie alimentare pentru linia de vopsire

–          Statie de sortare profile

Rolul magaziei inteligente este acela de a stoca profilele din aluminiu in locatii stabilite, precum si de a deservi necesarul de profile stabilit pentru cele doua zone  de productie: vopsire si debitare-prelucrare .

Zona pentru depozitare este compusa din doua turnuri dispuse lateral fata de unitatea principala de manipulare.

Unitatea principala de manipulare realizeaza urmatoarele sarcini : incarcare profilele crude in magazie , transferul profilelor catre zona special destinata sortarii de profile pentru vopsire, transferul profilelor catre zona de stocare pentru debitare si prelucrare.

Unitatea secundara de manipulare realizeaza manipularea profilelor din zona de stocare catre statia pentru descarcarea profile conectata cu echipamentul pentru vopsire.

In zona de sortare se realizeaza trierea profilelor in paleti raportat la  comenzile de lucru definite pentru procesul de vopsire.Procesul de sortare consta in manipularea unei statii cu ajutorul careia operatorii realizeaza incarcarea profilelor si plasarea acestora in locatiile destinate.

Transferul profilelor din zona de stocare catre centrele pentru debitare-prelucrare este realizata prin intermediul unei navete de transport.

Echipamentele mentionate sunt prevazute cu zone de securitate in conformitate cu normele in vigoare.

 

5.     VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 14.724.792,50 lei (fara TVA) echivalentul a 3.025.000 euro, la cursul BNR valabil in data de 21.12.2020 (1 EURO = 4,8677 RON).

Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

 

6.     DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentului: 6 luni de la comanda ferma.

 

7.     PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa proiect807@casanoastra.ro , sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj.  Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

 

8.     TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 06.01.2021, ora 17.00.

 

9.     INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact:

Persoana de contact: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

INVITATION TO THE PROCEDURE FOR CORPOREAL ASSETS ACQUISITION – AUTOMATED WAREHOUSE

 

1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Burada Ionel

Phone: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

2. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase the “Automated Warehouse” equipment in order to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 

3. APPLIED PROCEDURE

The assignment of the supply contract shall be performed according to the internal procedure of Casa Noastra SRL. The criterion for assigning the contract is represented by the most advantageous tender from a technical and economic point of view, to be applied to all tenders that meet the minimum qualification requirements provided for in the documentation of the tender.

 

4. SUBJECT OF THE CONTRACT

To achieve the objectives of the funded project, we will acquire corporeal assets – Automated Warehouse which will ensure all the conditions for the activity to perform at optimal parameters and under high efficiency conditions.

Automated Warehouse consists of the following components:

–          Storing area

–          Main units for handling

–          Secondary units for handling which servs painting area

–          Handling system which servs cutting and processing area

–          Double station for material loading

–          Feeding station for painting area

–          Sorting station for profiles

The purpose of the equipment in the project is that to store aluminum profiles in predefined locations, as well as to serve aluminum profiles demand for both production area: painting and cutting and processing.

The storing area consists of two storage towers arranged beside main unit of handling.

The main unit of handling performs following tasks: loading of raw materials in the warehouse, profiles transfer to the designed sorting area for painting process, transfer profiles to the cutting and processing area.

The secondary unit for handling carries out handling of profiles from storing area to the unloading profiles station connected with the painting equipment.

In the sorting area is carried out sorting profiles in pallets related with working orders defined for painting process. The sorting process consists of handling a station with which the operators perform loading of profiles and placing them in the intended location.

The profiles transfer from the storing area to the cutting and processing area is carried out by a handling system.

As regard the equipment referred are foreseen with safety area according with current legislation.

 

5. ESTIMATED VALUE

The estimated value of the acquisition is: 14.724.792,50  lei (without VAT) equivalent to 3.025.000 euro Euro, at BNR exchange rate available on December 21th, 2020 (1 EUR = 4,8677 RON.)

The agreed price is fixed and cannot be adjusted.

 

6. EQUIPMENT DELIVERY DATE

After the assignment of the contract, a supply contract shall be signed, which shall stipulate de equipment delivery date: 6 months from the firm order.

 

7.  SUBMISSION OF TENDERS

The documentation considered by the prospective bidders in the performance of the tender may be required via email at the address proiect807@casanoastra.ro, or picked up from the applicant’s headquarters, respectively: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County. Tenders shall be submitted in original copy, personally, at the applicant’s registry or shall be sent via post/courier in a sealed envelope to the applicant’s headquarters.

The rest of the communication between prospective bidders and the applicant shall be made in writing, via email.

 

8. DEDLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS

The deadline for submission of tenders: January 06th, 2021, 17.00.

 

9. ADDITIONAL INFORMATION

Any additional information regarding this procedure may be requested from the applicant’s headquarters or from the following contact data:

Contact person: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

Proiectul ,,Extindere capacitate de producție din profile de aluminiu: construire hală producție tâmplărie aluminiu, vopsitorie, sistem de depozitare profile  aluminiu automatizat, copertină metalică, platformă circulație”

SC Casa Noastră SRL, titular al proiectului ,,Extindere capacitate de producție din profile de aluminiu: construire hală producție tâmplărie aluminiu, vopsitorie, sistem de depozitare profile  aluminiu automatizat, copertină metalică, platformă circulație’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Extindere capacitate de producție din profile de aluminiu: construire hală producție tâmplărie aluminiu, vopsitorie, sistem de depozitare profile  aluminiu automatizat, copertină metalică, platformă circulație’’, propus a fi amplasat în comuna Pielești, sat Pielești, sectorul T81, P1, 2, 3, 4, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Corp 1, str. Calea București, nr. 113, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj.

Proiectul ,,Schimbare specific activitate din productie tamplarie aluminiu in vopsire profile aluminiu’’

SC Casa Noastra SRL, titular al proiectului ,,Schimbare specific  activitate din productie tamplarie aluminiu in vopsire profile aluminiu’’, pentru proiect initial ,,Extindere hala productie tamplarie aluminiu’’ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Schimbare specific  activitate din productie tamplarie aluminiu in vopsire profile aluminiu’’, propus a fi amplasat in jud. Dolj, comuna Pielesti, Calea Bucuresti, nr. 113.

Proiectul deciziei de imcadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.

Invitatie de participare la procedura de achizitie pentru echipamente/ Invitation to the procedure for equipment acquisition

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ECHIPAMENTE – VOPSITORIE VERTICALA IN CAMP ELECTROSTATIC PENTRU PROFILE DE ALUMINIU CU PULBERE

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Burada Ionel

Telefon: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentul “VOPSITORIE VERTICALA IN CAMP ELECTROSTATIC PENTRU PROFILE DE ALUMINIU CU PULBERE” pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 

 1. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Casa Noastra SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona echipamentul “VOPSITORIE VERTICALA IN CAMP ELECTROSTATIC PENTRU PROFILE DE ALUMINIU CU PULBERE” ce va asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata.

Echipamentul este unul complex, format din urmatoarele componente principale:

 • Masa de incarcare;
 • Conveior transport profile;
 • Zona pretratare;
 • Cuptor uscare;
 • Doua cabine de vopsire;
 • Cuptor de polimerizare;
 • Masa descarcare;
 • Sistem automat curatare carlige pentru agatare profile;
 • Statie productie apa demineralizata;
 • Statie tartare ape uzate.

Aluminiul necesita un tratament intensiv pentru a se realiza conversia de suprafata (pasivare) optima inainte de etapa de vopsire propriuzisa. Acest lucru se realizeaza prin degresarea profilelor si indepartarea stratului de oxizi de la suprafata lor. Conversia de suprafata (pasivarea) presupune inchiderea stratului activ al aluminiului prin formarea unui strat pasiv nereactiv. Acest strat este transparent si asigura adereanta stratului de vopsea, precum si rezistenta la coroziune.

Profilele se suspenda individual pe suporturi de sustinere; 

Suporturile se deplaseaza automat la zona de tratare. Tratamentele specifice se executa in cabine de lucru, unde substantele de lucru sunt pulverizate printr-o serie de duze pe suprafetele profilelor; surplusul de substante este recuperat si refolosit sau neutralizat, printr-o statie de tratare a apelor contaminate.

Dupa tratare si uscare, profilele sunt directionate catre cabina/cabinele de vopsire. Vopsirea se realizeaza cu vopsea pulbere, in camp electrostatic. Dupa aplicarea pulberii, profilele intra in zona de incalzire, unde vopseaua sufera un proces de polimerizare prin incalzirea la o temperatura prestabilita.

Cabinele de lucru sunt prevazute cu sisteme de protectie pentru evitarea supraincalzirii precum si cu sisteme de exhaustare a vaporilor rezultati in timpul proceselor de vopsire.

 

 1. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 7.043.313,52 lei (fara TVA) echivalentul a 1.455.200,00 euro, la cursul BNR valabil in data de 23.07.2020 (1 EURO = 4,8401 RON).

Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

 

 1. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentului: 6 luni de la comanda ferma.

 

 1. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa proiect807@casanoastra.ro , sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj.  Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

 

 1. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.08.2020, ora 17.00.

 

 1. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact: 

Persoana de contact: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

INVITATION TO THE PROCEDURE FOR EQUIPMENT ACQUISITION – VERTICAL POWDER PAINTING PLANT FOR ALUMINIUM PROFILES

 1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL 

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Burada Ionel

Phone: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

 1. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase the “VERTICAL POWDER PAINTING PLANT FOR ALUMINIUM PROFILES” equipment in order to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 

 1. APPLIED PROCEDURE 

The assignment of the supply contract shall be performed according to the internal procedure of Casa Noastra SRL. The criterion for assigning the contract is represented by the most advantageous tender from a technical and economic point of view, to be applied to all tenders that meet the minimum qualification requirements provided for in the documentation of the tender. 

 

 1. SUBJECT OF THE CONTRACT

To achieve the objectives of the funded project, we will acquire the ”VERTICAL POWDER PAINTING PLANT FOR ALUMINIUM PROFILES” equipment which will ensure all the conditions for the performance of the activity at optimal parameters and under high efficiency conditions.

The equipment is complex, made up of the following main components:

 • Loading table;
 • Profile transport conveyor;
 • Pre-treatment area;
 • Drying oven;
 • Two spraying booths;
 • Polymerisation oven;
 • Unloading table;
 • Automatic system cleaning hooks to hang profiles;
 • Demineralized water production unit;
 • Wastewater treatment unit.

Aluminium requires intensive treatment in order to perform the optimal surface conversion (passivation) before the actual spraying stage. It is performed via profile degreasing and removal of the oxide layers from their surface. Surface conversion (passivation) involves the closure of the active layer of the aluminium by forming a passive non-reactive layer. This layer is transparent and ensures the adhesion of the paint layer and corrosion resistance.

The profiles are suspended individually, on supports;

These supports move automatically to the treatment area. Specific treatments are performed in work booths, where operating substances are sprayed via a series of nozzles on the surfaces of the profiles; the excess of substances is retrieved and reused or neutralised, via a contaminated water treatment unit.

After treatment and drying, the profiles are directed to the spraying booth/booths. Spraying is performed with powder, in electrostatic field. After applying the powder, profiles enter the heating area, where the paint undergoes a process of polymerisation by being heated to a predefined temperature.

Work booths are equipped with protection systems in order to avoid overheating, and exhaust systems of vapours resulted during the spraying processes.

 

 1. ESTIMATED VALUE

The estimated value of the acquisition is: 7.043.313,52 lei (without VAT) equivalent to 1.455.200,00 Euro, at BNR exchange rate available on July 23th, 2020 (1 EUR = 4.8401 RON.)

The agreed price is fixed and cannot be adjusted.

 

 1. EQUIPMENT DELIVERY DATE

After the assignment of the contract, a supply contract shall be signed, which shall stipulate de equipment delivery date: 6 months from the firm order.

 

 1. SUBMISSION OF TENDERS

The documentation considered by the prospective bidders in the performance of the tender may be required via email at the address proiect807@casanoastra.ro, or picked up from the applicant’s headquarters, respectively: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County. Tenders shall be submitted in original copy, personally, at the applicant’s registry or shall be sent via post/courier in a sealed envelope to the applicant’s headquarters.

The rest of the communication between prospective bidders and the applicant shall be made in writing, via email. 

 

 1. DEDLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS

The deadline for submission of tenders: August 10th, 2020, 17.00.

 

 1. ADDITIONAL INFORMATION

Any additional information regarding this procedure may be requested from the applicant’s headquarters or from the following contact data:

Contact person: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

Comunicat Casa Noastra S.R.L.

Stimati Clienti,

Cu siguranta sunteti la curent cu situatia delicata a raspandirii virusului Covid-19 la nivel mondial si a consecintelor acestuia atat in ceea ce priveste sanatatea, cat si economia.

Casa Noastra S.R.L. se informeaza permanent referitor la masurile si reglementarile impuse de autoritati si ne adaptam modul de lucru pentru a le respecta. Protejarea sanatatii si sigurantei angajatilor si a clientilor nostri este prioritara, motiv pentru care am luat toate masurile de preventie necesare.

Momentan, in Romania, nu au fost instituite masuri care sa prevada limitarea circulatiei persoanelor/marfurilor, productia functioneaza in continuare la capacitate normala, iar termenele de livrare si de montaj raman cele anteior comunicate, fara a suferi modificari.

Tinand cont ca este vorba despre o situatie la nivel mondial, a carei dinamica se modifica in fiecare zi, ne luam angajamentul sa va notificam daca vor exista modificari fata de programul normal insa, pentru moment, dorim sa va asiguram ca totul decurge normal si ca toate termenele de livrare si montaj vor fi respectate.

Va dorim multa sanatate si va multumim inca o data pentru increderea acordata si pentru alegerea produselor QFORT ca parte integranta a caminului dumneavoastra!

Echipa QFORT
Presedinte
Stefan Cherciu

Puteti vedea comunicatul oficial semnat de Presedintele Stefan Cherciu aici.

Proiectul “Extindere alimentare cu apa si canalizare menajera in ansamblul rezidential Casa Noastra – Selgros, judetul Dolj”

CASA NOASTRA S.A., titular al proiectului “EXTINDERE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN ANSAMBLUL REZIDENTIAL  CASA NOASTRA – SELGROS, JUDETUL DOLJ” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat in (adresa amplasamentului) str Capsunilor nr. 47, sat Preajba, com. Malu Mare, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, in zilele luni-joi intre orele 800-1630 si vineri orele 800-1400, precum si la următoarea adresă de internet office@apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 08.02.2019.

Proiectul „Construire imobil de birouri p+7, corp de legatura s+p si restaurare Casa Cernatescu - Carlogani s+p si imprejmuire partiala la platforma de gunoi"

Societatea CASA NOASTRA SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE IMOBIL DE BIROURI P+7, CORP DE LEGATURĂ S+P ȘI RESTAURARE CASA CERNĂTESCU – CÂRLOGANI S+P ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ LA PLATFORMA DE GUNOI” propus a fi amplasat MUN. CRAIOVA, STR. CALEA BUCUREȘTI, NR. 15, DOLJ Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1 si la sediul Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 115, jud. Dolj, în zilele de L-J, între orele 8-16 si vineri intre orelele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediu Agentiei pentru protectia Mediului Dolj, Craiova, str. petru Rares, nr. 1.

Pentru a performa este nevoie sa acceptam schimbarea.
Gaseste mai jos cateva din proiectele la care lucram.