Evenimente

Afla aici ce schimbari au loc la Casa Noastra. In fiecare zi ne preocupa sa fim ma buni pentru clientii nostri.

La Casa Noastra, in fiecare zi ne preocupa sa fim ma buni pentru clientii nostri

Proiectul ,,Extindere capacitate de productie din profile de aluminiu: Construire hala productie tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica, platforma circulatie”

SC Casa Noastra SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere capacitate de productie din profile de aluminiu: Construire hala productie tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica, platforma circulatie” propus a fi amplasat in jud. Dolj, comuna Pielesti, Calea Bucuresti, nr. 113. 

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1 si la sediul SC Casa Noastra SRL din com. Pielesti, Calea Bucuresti, nr. 113, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00–14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr.1.

Proiectul ,,Schimbare specific activitate din productie tamplarie aluminiu in vopsire profile aluminiu’’

SC Casa Noastra SRL, titular al proiectului ,,Schimbare specific  activitate din productie tamplarie aluminiu in vopsire profile aluminiu’’, pentru proiect initial ,,Extindere hala productie tamplarie aluminiu’’ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Schimbare specific  activitate din productie tamplarie aluminiu in vopsire profile aluminiu’’, propus a fi amplasat in jud. Dolj, comuna Pielesti, Calea Bucuresti, nr. 113.

Proiectul deciziei de imcadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.

Invitatie de participare la procedura de achizitie pentru echipamente/ Invitation to the procedure for equipment acquisition

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ECHIPAMENTE – VOPSITORIE VERTICALA IN CAMP ELECTROSTATIC PENTRU PROFILE DE ALUMINIU CU PULBERE

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: Casa Noastra SRL

Sediu social: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj

Persoana de contact: Burada Ionel

Telefon: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea Casa Noastra SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentul “VOPSITORIE VERTICALA IN CAMP ELECTROSTATIC PENTRU PROFILE DE ALUMINIU CU PULBERE” pentru implementarea proiectului “Extindere capacitate de productie tamplarie din profile de aluminiu de catre Casa Noastra SRL prin construire hala de productie, tamplarie aluminiu, vopsitorie, sistem depozitare profile aluminiu automatizat, copertina metalica si platforme circulatie in comuna Pielesti, judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 

 1. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Casa Noastra SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona echipamentul “VOPSITORIE VERTICALA IN CAMP ELECTROSTATIC PENTRU PROFILE DE ALUMINIU CU PULBERE” ce va asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata.

Echipamentul este unul complex, format din urmatoarele componente principale:

 • Masa de incarcare;
 • Conveior transport profile;
 • Zona pretratare;
 • Cuptor uscare;
 • Doua cabine de vopsire;
 • Cuptor de polimerizare;
 • Masa descarcare;
 • Sistem automat curatare carlige pentru agatare profile;
 • Statie productie apa demineralizata;
 • Statie tartare ape uzate.

Aluminiul necesita un tratament intensiv pentru a se realiza conversia de suprafata (pasivare) optima inainte de etapa de vopsire propriuzisa. Acest lucru se realizeaza prin degresarea profilelor si indepartarea stratului de oxizi de la suprafata lor. Conversia de suprafata (pasivarea) presupune inchiderea stratului activ al aluminiului prin formarea unui strat pasiv nereactiv. Acest strat este transparent si asigura adereanta stratului de vopsea, precum si rezistenta la coroziune.

Profilele se suspenda individual pe suporturi de sustinere; 

Suporturile se deplaseaza automat la zona de tratare. Tratamentele specifice se executa in cabine de lucru, unde substantele de lucru sunt pulverizate printr-o serie de duze pe suprafetele profilelor; surplusul de substante este recuperat si refolosit sau neutralizat, printr-o statie de tratare a apelor contaminate.

Dupa tratare si uscare, profilele sunt directionate catre cabina/cabinele de vopsire. Vopsirea se realizeaza cu vopsea pulbere, in camp electrostatic. Dupa aplicarea pulberii, profilele intra in zona de incalzire, unde vopseaua sufera un proces de polimerizare prin incalzirea la o temperatura prestabilita.

Cabinele de lucru sunt prevazute cu sisteme de protectie pentru evitarea supraincalzirii precum si cu sisteme de exhaustare a vaporilor rezultati in timpul proceselor de vopsire.

 

 1. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 7.043.313,52 lei (fara TVA) echivalentul a 1.455.200,00 euro, la cursul BNR valabil in data de 23.07.2020 (1 EURO = 4,8401 RON).

Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

 

 1. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentului: 6 luni de la comanda ferma.

 

 1. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa proiect807@casanoastra.ro , sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113, judetul Dolj.  Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

 

 1. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.08.2020, ora 17.00.

 

 1. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact: 

Persoana de contact: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

INVITATION TO THE PROCEDURE FOR EQUIPMENT ACQUISITION – VERTICAL POWDER PAINTING PLANT FOR ALUMINIUM PROFILES

 1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE APPLICANT

Applicant’s name: Casa Noastra SRL 

Registered office: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County

Contact person: Burada Ionel

Phone: 0723172387

Email: proiect807@casanoastra.ro

 

 1. INFORMATION REGARDING THE PROJECT

Casa Noastra SRL intends to purchase the “VERTICAL POWDER PAINTING PLANT FOR ALUMINIUM PROFILES” equipment in order to implement the “Expansion of aluminium carpentry production capacity by Casa Noastra SRL by building aluminium carpentry production hall, painting, automated aluminium profile storage system, metal canopy and circulation platforms in Pielesti Commune, Dolj County” project, financed by the State aid scheme regulated by GD no. 807/2014.

 

 1. APPLIED PROCEDURE 

The assignment of the supply contract shall be performed according to the internal procedure of Casa Noastra SRL. The criterion for assigning the contract is represented by the most advantageous tender from a technical and economic point of view, to be applied to all tenders that meet the minimum qualification requirements provided for in the documentation of the tender. 

 

 1. SUBJECT OF THE CONTRACT

To achieve the objectives of the funded project, we will acquire the ”VERTICAL POWDER PAINTING PLANT FOR ALUMINIUM PROFILES” equipment which will ensure all the conditions for the performance of the activity at optimal parameters and under high efficiency conditions.

The equipment is complex, made up of the following main components:

 • Loading table;
 • Profile transport conveyor;
 • Pre-treatment area;
 • Drying oven;
 • Two spraying booths;
 • Polymerisation oven;
 • Unloading table;
 • Automatic system cleaning hooks to hang profiles;
 • Demineralized water production unit;
 • Wastewater treatment unit.

Aluminium requires intensive treatment in order to perform the optimal surface conversion (passivation) before the actual spraying stage. It is performed via profile degreasing and removal of the oxide layers from their surface. Surface conversion (passivation) involves the closure of the active layer of the aluminium by forming a passive non-reactive layer. This layer is transparent and ensures the adhesion of the paint layer and corrosion resistance.

The profiles are suspended individually, on supports;

These supports move automatically to the treatment area. Specific treatments are performed in work booths, where operating substances are sprayed via a series of nozzles on the surfaces of the profiles; the excess of substances is retrieved and reused or neutralised, via a contaminated water treatment unit.

After treatment and drying, the profiles are directed to the spraying booth/booths. Spraying is performed with powder, in electrostatic field. After applying the powder, profiles enter the heating area, where the paint undergoes a process of polymerisation by being heated to a predefined temperature.

Work booths are equipped with protection systems in order to avoid overheating, and exhaust systems of vapours resulted during the spraying processes.

 

 1. ESTIMATED VALUE

The estimated value of the acquisition is: 7.043.313,52 lei (without VAT) equivalent to 1.455.200,00 Euro, at BNR exchange rate available on July 23th, 2020 (1 EUR = 4.8401 RON.)

The agreed price is fixed and cannot be adjusted.

 

 1. EQUIPMENT DELIVERY DATE

After the assignment of the contract, a supply contract shall be signed, which shall stipulate de equipment delivery date: 6 months from the firm order.

 

 1. SUBMISSION OF TENDERS

The documentation considered by the prospective bidders in the performance of the tender may be required via email at the address proiect807@casanoastra.ro, or picked up from the applicant’s headquarters, respectively: Pielesti Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti Street, Dolj County. Tenders shall be submitted in original copy, personally, at the applicant’s registry or shall be sent via post/courier in a sealed envelope to the applicant’s headquarters.

The rest of the communication between prospective bidders and the applicant shall be made in writing, via email. 

 

 1. DEDLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS

The deadline for submission of tenders: August 10th, 2020, 17.00.

 

 1. ADDITIONAL INFORMATION

Any additional information regarding this procedure may be requested from the applicant’s headquarters or from the following contact data:

Contact person: Burada Ionel

Email: proiect807@casanoastra.ro

Proiectul “ Schimbare specific activitate din productie tamplarie aluminiu in vopsire profile aluminiu”

S. CASA NOASTRA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Schimbare specific activitate din productie tamplarie aluminiu in vopsire profile aluminiu”, propus a fi amplasat in comuna Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 113, jud. Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, si la sediul S. CASA NOASTRA SRL, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00 – 16,00 si vineri intre orele 8,00 – 14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1.

Proiectul “ Amenajare parcare tir, cabina poarta, grupuri sanitare, imprejmuire teren, put forat, bazine etanse vidanjabile”

S.C. CASA NOASTRA SRL, titular al proiectului:” Amenajare parcare de tir, cabina de porta, grupuri sanitare, imprejmuire teren, put forat, bazine etanse vidanjabile”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia ptr Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : “ Amenajare parcare tir, cabina poarta, grupuri sanitare, imprejmuire teren, put forat, bazine etanse vidanjabile”, propus a fi amplasat in comuna Malu Mare, sat Preajba, T16, P 8, 9, 10, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj  in zilele de luni-joi, intre orele 800 – 1630 si vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Proiectul “ Amenajare parcare tir, cabina poarta, grupuri sanitare, imprejmuire teren, put forat, bazine etanse vidanjabile”

S.C. CASA NOASTRA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere  a acordului de mediu pentru proiectul “ Amenajare parcare tir, cabina poarta, grupuri sanitare, imprejmuire teren, put forat, bazine etanse vidanjabile”, propus a fi amplasat in comuna Malu Mare, sat Preajba, T16, P 8, 9, 10, jud. Dolj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, si la sediul SC CASA NOASTRA SRL,  in zilele de luni pana joi intre orele 800 – 1630 si vineri intre orele 800 – 1400.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, fax 0251/419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro.

Comunicat Casa Noastra S.R.L.

Stimati Clienti,

Cu siguranta sunteti la curent cu situatia delicata a raspandirii virusului Covid-19 la nivel mondial si a consecintelor acestuia atat in ceea ce priveste sanatatea, cat si economia.

Casa Noastra S.R.L. se informeaza permanent referitor la masurile si reglementarile impuse de autoritati si ne adaptam modul de lucru pentru a le respecta. Protejarea sanatatii si sigurantei angajatilor si a clientilor nostri este prioritara, motiv pentru care am luat toate masurile de preventie necesare.

Momentan, in Romania, nu au fost instituite masuri care sa prevada limitarea circulatiei persoanelor/marfurilor, productia functioneaza in continuare la capacitate normala, iar termenele de livrare si de montaj raman cele anteior comunicate, fara a suferi modificari.

Tinand cont ca este vorba despre o situatie la nivel mondial, a carei dinamica se modifica in fiecare zi, ne luam angajamentul sa va notificam daca vor exista modificari fata de programul normal insa, pentru moment, dorim sa va asiguram ca totul decurge normal si ca toate termenele de livrare si montaj vor fi respectate.

Va dorim multa sanatate si va multumim inca o data pentru increderea acordata si pentru alegerea produselor QFORT ca parte integranta a caminului dumneavoastra!

Echipa QFORT
Presedinte
Stefan Cherciu

Puteti vedea comunicatul oficial semnat de Presedintele Stefan Cherciu aici.

ProiectulExtindere hala productie aluminiu

SC CASA NOASTRA SRL titular al proiectului  “Extindere hala productie aluminiu” in comuna Pielesti Dolj “ anunta publicul interesat asupra  luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Extindere hala productie aluminiu”, propus a fi amplasat in comuna Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 113, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, in zilele de Luni pana Joi, intre orele 8-16,30 si Vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

ProiectulExtindere hala productie aluminiu

S.C. CASA NOASTRA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere  a acordului de mediu pentru proiectul “ Extindere hala productie aluminiu”, propus a fi amplasat in comuna Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 113, jud. Dolj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, si la sediul SC CASA NOASTRA SRL,  in zilele de luni pana joi intre orele 8,00 – 16,00 si vineri intre orele 8,00 – 14,00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1.

Proiectul “Construire platforma parcare si imprejmuire partiala”

S.C. CASA NOASTRA S.A., titular al proiectului “Construire platforma parcare si imprejmuire partiala”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj (autoritatea competenta pentru protectia mediului), in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul: “Construire platforma parcare si imprejmuire partiala”, propus a fi amplasat in comuna Pielesti, T80, P, 1, corp 2, Jud. Dolj.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, Jud. Dolj, in zilele de L-V intre orele 8-16 si V intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

doc01729420190206105150.pdf

Proiectul “Extindere alimentare cu apa si canalizare menajera in ansamblul rezidential Casa Noastra – Selgros, judetul Dolj”

CASA NOASTRA S.A., titular al proiectului “EXTINDERE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN ANSAMBLUL REZIDENTIAL  CASA NOASTRA – SELGROS, JUDETUL DOLJ” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat in (adresa amplasamentului) str Capsunilor nr. 47, sat Preajba, com. Malu Mare, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, in zilele luni-joi intre orele 800-1630 si vineri orele 800-1400, precum si la următoarea adresă de internet office@apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 08.02.2019.

Proiectul „Construire imobil de birouri p+7, corp de legatura s+p si restaurare Casa Cernatescu - Carlogani s+p si imprejmuire partiala la platforma de gunoi"

Societatea CASA NOASTRA SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE IMOBIL DE BIROURI P+7, CORP DE LEGATURĂ S+P ȘI RESTAURARE CASA CERNĂTESCU – CÂRLOGANI S+P ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ LA PLATFORMA DE GUNOI” propus a fi amplasat MUN. CRAIOVA, STR. CALEA BUCUREȘTI, NR. 15, DOLJ Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1 si la sediul Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 115, jud. Dolj, în zilele de L-J, între orele 8-16 si vineri intre orelele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediu Agentiei pentru protectia Mediului Dolj, Craiova, str. petru Rares, nr. 1.

Proiectul „Construire platforma parcare si imprejmuire teren"

SC CASA NOASTRA S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire platforma parcare si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in comuna Pielesti, T80, P1, corp 2, Judetul Dolj

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, si la sediul Primariei Pielesti, Dolj, in zilele de Luni-Joi, intre orele 8,00 -16 si Vineri intre orele 8,00 – 14,00 si la sediul titularului.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, fax: 0251/419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Proiectul „Extindere si modificare nestructurala..."

CASA NOASTRA S.A., titular al proiectului „Extindere si modificare nestructurala interioara corp C3-hala tamplarie PVC, inchidere partial Corp C6 – Copertina metalica”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj: proiectul Nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Extindere si modificare nestructurala interioara corp C3-hala tamplarie PVC, inchidere partial Corp C6 – Copertina metalica”, propus a fi amplasat în comuna Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 113, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, strada Petru Rares, nr.1, in zilele de L-J, între orele 8-16,30 si Vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 23.06.2018 (in termen de 5 zile de la data afisarii anuntului).

Decizia etapei de evaluare initiala

Casa Noastra S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Extindere si modificare nestructurala interioara corp C3-hala tamplarie pvc, inchidere partial corp C6-copertina metalica“, propus a fi amplasat in Calea Bucuresti, nr. 113, com. Pielesti.

Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1 si la sediul Casa Noastra S.A. din Calea Bucuresti, nr. 113, com. Pielesti, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. CASA NOASTRA S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj, pentru proiectul “Modificare fatade corp C11 copertina metalica, realizare inchideri perimetrale, schimbare de destinatie din copertina depozitare in spatiu de productie” propus a fi amplasat in comuna Pielesti str. Calea Bucuresti, nr. 113, Judetul Dolj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, in zilele de L-V, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de pe internet www.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 22.09.2017.

Pentru a performa este nevoie sa acceptam schimbarea.
Gaseste mai jos cateva din proiectele la care lucram.


Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate. Politica de confidentialitate. Politica de cookies. Termeni si conditii