Prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimate client,

CASA NOASTRĂ S.A., cu sediul în loc. Pielești, str. Calea București, nr. 113, jud. Dolj, nr. înregistrare J16/857/1995, cod fiscal RO7510066, cod IBAN RO40BTRL01701202480940XX  BANCA TRANSILVANIA, (în continuare „Operatorul”), reprezentată prin Director General și având numit un responsabil cu protecția datelor (DPO) care poate fi contactat la email dpo@casanoastra.ro, vă informează că începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicabil și in România.  Rolul prezentei informări este de a vă oferi detaliile necesare cu privire la datele personale pe care Casa Noastră le colectează de la Dvs., modul în care acestea sunt folosite și temeiurile prelucrării.

În acest sens, ne dorim să fiți informat cu privire la faptul că atunci când alegeți să apelați la produsele și serviciile oferite de Casa Noastră, datele sunt prelucrate fie direct de Operator, fie prin entități împuternicite („Împuterniciții”), care prelucrează datele în numele și pe seama Operatorului. De asemenea, va informăm ca am luat măsuri adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 

DESPRE CE ESTE VORBA MAI EXACT?

Date cu caracter personal (“Date Personale”): reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea Datelor Personale: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată poate fi: solicitantul unui produs oferit de către Operator, împuterniciții acestuia, precum și orice alte persoane fizice ale căror Date Personale pot fi transmise sau colectate de către Operator, în vederea desfășurării activităților de prelucrare a Datelor Personale, atât în scop propriu, cât și în numele și pe seama partenerilor săi contractuali, conform scopurilor determinate de aceștia din urma.

Contract: reprezintă actul juridic încheiat cu Operatorul, în baza căruia Operatorul furnizează produse și servicii aferente acestora. Pentru scopurile prezentei Informări, orice referința la „Contract” se va înțelege ca indicând toate contractele ce vor fi încheiate cu Operatorul.

 

CE  DATE PRELUCRĂM?

Casa Noastră aplică principiul minimizării și se angajează să colecteze doar acele date care sunt cu adevărat necesare. Astfel, vă informăm că Datele Personale pe care Casa Noastră  le prelucrează sunt Date Personale pe care Dvs. (persoana vizată) ni le puneți la dispoziție, cum ar fi:

 1. date de identificare, de exemplu: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, cod numeric personal, cod unic de identificare, numărul de telefon fix/mobil, serie și număr act de identitate, serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcția de identificare.
 2. informații financiare (ex. cont bancar).

Aceste date sunt  necesare pentru activități precum: pregătirea ofertei, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, remedierea eventualelor neconformități, încasări și plăți în conturi bancare, soluționarea reclamațiilor

Refuzul Dvs. de a ne furniza aceste date ne va pune în imposibilitatea de a vă furniza produsele și/sau serviciile dorite.

 

ÎN CE TEMEI  PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

Prelucrările datelor Dvs. pot avea  ca temei:

 1. încheierea și executarea contractului (stabilirea datelor Dvs. de identificare și facturare, adresa unde se va efectua montajul);
 2. interesul legitim al Operatorului (chestionarele de satisfacție adresate clienților  etc.);
 3. consimțământul persoanei vizate (transmiterea de comunicări de marketing, oferte privind produse noi etc.);
 4. obligația legală a Operatorului (apărarea unui drept în instanță etc.).

 

CARE SUNT SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE?

Datele Dvs. vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 1. pregătirea ofertei de servicii, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, livrare, montaj, reparații;
 2. furnizarea serviciului de relații cu clienții, răspunsul la solicitări sau reclamații ale clienților, call center;
 3. procesarea plăților;
 4. efectuarea de studii și statistici interne, studii de piață, chestionare de satisfacție etc.

 

CUI PUTEM TRANSMITE DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a vă asigura mereu calitatea produselor și serviciilor noastre, avem parteneriate constante cu diverși furnizori către care putem transmite datele Dvs. și care le prelucrează fie în calitate de Împuterniciți, fie în calitate de operatori independenți, în cel din urmă caz aceștia fiind în mod direct responsabili cu respectarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Categoriile de destinatari ai Datelor Personale pot fi:

 1. alți furnizori de produse și/sau subcontractanți ai Operatorului în vederea executării Contractului (de ex. furnizorul de tâmplărie PVC);
 2. agenți de vânzări;
 3. revânzători;
 4. experți independenți subcontractați de Operator pentru evaluarea eventualelor neconformități ale produselor și/sau montajului;
 5. societăți ce oferă servicii de tip poștă/curierat;
 6. furnizori de  servicii de plăți;
 7. companii de studii de piața/studii satisfacție clienți;
 8. autorități publice (ANAF, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului etc.);
 9. instanțe de judecata sau arbitrale, precum și autorități competente sa cerceteze săvârșirea de fapte penale;
 10. alți subcontractori ai Operatorului.

 

CÂT TIMP VOR FI PĂSTRATE DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare, atât legale cât și interne.

Datele Personale colectate de Operator vor fi prelucrate: (i) pe o perioadă de 6 luni de la momentul ofertării, în situația în care oferta nu s-a concretizat într-o relație contractuală; (ii) pe toată perioadă executării Contractului; (iii) ulterior încetării Contractului, pentru o perioadă de 3 ani, cu excepția situației în care legea sau interesul legitim (conform politicii de retenție stabilita la nivelul Operatorului) impun termene mai lungi.

Datele Personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de persoana vizată.

 

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA ROMÂNIEI

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în temeiul obligațiilor legale sau contractuale.

Dacă pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor stabilite de Casa Noastră va fi necesar transferul datelor personale ale Persoanei vizate către destinatari din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European sau către state care nu oferă un grad de protecție adecvat, Casa Noastră va solicita respectivilor destinatari să protejeze datele personale conform cerințelor Regulamentului.

 

CE DREPTURI AVEȚI?

 1. dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de Operator;
 2. dreptul de a obține din partea Operatorului, confirmarea faptului ca acesta prelucrează Datele Personale ale persoanei vizate si, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată. În cazul în care Datele Personale nu sunt colectate direct de la persoana vizată, sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
 3. dreptul la rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;
 4. dreptul la ștergerea Datelor Personale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 5. dreptul la restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când Operatorul nu mai are nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale Persoanei vizate;
 6. dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita Operatorului transmiterea Datelor Personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și transmiterea de către persoana vizată a acestor date către un alt operator;
 7. dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare pentru situații precum: (i) primirea de comunicări comerciale; (ii) adoptarea unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri; (iii) desfășurarea de activități de prelucrare necesare în vederea îndeplinirii unui interes legitim al Operatorului. În caz de opoziție nejustificată, Operatorul este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele Personale. În cazul în care, pe durata derulării Contractului, persoana vizată își exercita dreptul de opoziție în mod repetat și nejustificat, Operatorul își rezervă dreptul de a nu mai răspunde unor astfel de solicitări. Dreptul de opoziție nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare în vederea executării Contractului;
 8. posibilitatea persoanei vizate de a solicita Operatorului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care sa privească persoana vizată sau care sa o afecteze într-o măsura semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, persoana vizată are posibilitatea de a își exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare;
 9. dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 10. dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a)-h) de mai sus, puteți înainta către Operator o cerere scrisă, datată și semnată, sau puteți transmite o astfel de cerere pe email, către Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de email dpo@casanoastra.ro

Detalii despre site-ul CSN

SC Casa Noastra SRL
Localitatea Pielesti,
Str. Calea Bucuresti, nr.113, judetul Dolj,
T/F: (+4) 0251.560.442, M: (+4) 0726.779.899,
www.casanoastra.ro